De Dolfijn beschikt over een moderne, gezellige en kindvriendelijke accommodatie waar ook volop gelegenheid is om veilig buiten te spelen. In ons pedagogisch beleidsplan kunt u lezen wat onze werkwijze is. Dit plan ligt ter inzage op het kantoortje van de Dolfijn. De doelstelling van De Dolfijn is dat de kinderen tot een optimale ontwikkeling komen. Dit wordt bereikt d.m.v. het creëren van een positief sociaal klimaat, waarin kinderen zich veilig voelen en een krachtige speelleeromgeving. Om dit te bereiken hanteren we de volgende uitgangspunten;

  • Er wordt uitgegaan van het kind zelf. Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden en in hun eigen tempo.
  • Spel wordt gezien als een belangrijke mogelijkheid om de opgedane ervaringen te kunnen verwerken. De pedagogisch medewerkers spelen in op de spelvragen van de kinderen.
  • Naast de vrije spelkeuze is het voor kinderen van belang dat er structuur, veiligheid, geborgenheid en rust wordt aangeboden. Daarom wordt er gebruik gemaakt van regels en een vast dagschema.
  • Kinderen worden gestimuleerd tot zelfstandigheid en tot het nemen van eigen initiatieven waarbij uitgegaan wordt van de mogelijkheden van het kind.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat er een goed contact wordt opgebouwd met de ouders en dat deze wordt onderhouden waardoor er een vertrouwensrelatie ontstaat. Dit wordt o.a. bereikt door regelmatig met de ouders een gesprek te voeren over hun kind. De inloopmomenten zijn hier uitermate geschikt voor. Er wordt ook gestreefd naar een zo goed mogelijke afstemming van de leefwereld thuis met die van de peuterspeelzaal.

Er is een oudercommissie die de belangen van alle ouders behartigt. Zo kan er o.a. mee gedacht worden over het pedagogisch beleidsplan, het eet- en drinkbeleid en andere inhoudelijke zaken.  De OC komt minimaal 3 keer per jaar bij elkaar. U kunt zich ook aanmelden voor de OC. Mocht er een plek binnen de OC beschikbaar komen, dan zal daar een vaste procedure voor gevolgd worden.

De oudercommissie is bereikbaar via