Klachten over de dagelijkse gang van zaken dienen liever eerst in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze te worden afgehandeld.

Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de behandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men in contact treden met de bovenschools manager van de school of, met name bij privacy gevoelige zaken, met een vertrouwenspersoon van de RVKO.

Contactadres vertrouwenspersonen en bovenschoolse managers:
Bestuursbureau RVKO
Postbus 4250
3006 AG Rotterdam
Telefoon: 010-4537500

De volledige klachtenregeling van de RVKO kunt u opvragen bij de directie of de contactpersoon van de school.

U kunt ook ten alle tijden uw klacht direct neerleggen bij de externe geschillencommissie.

www.degeschillencommissie.nl